Årsmöte 2018

Kallelse och förslag till dagordning för FFS årsmöte 2018

18/4 kl. 18.00 på Runö Möten och Events, Åkersberga

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets behöriga utlysande
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av två justeringspersoner
 6. Val av två rösträknare
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Revisionsberättelse
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Information från styrelsen
 11. Inkomst- och utgiftsstat för kommande verksamhetsår
 12. Årsavgift för kommande verksamhetsår
 13. Val av styrelse och styrelsesuppleanter
 14. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 15. Val av valberedning
 16. Stadgeenligt väckta förslag
 17. Övriga frågor
 18. Mötets avslutande

Lämna ett svar

Accessibility Toolbar