Årsmöte 2019

Årsmöte 2019

Plats: Scandic Continental, lokal 22

Tid: 3 april 16.30-19.00

Vi bjuder på enklare förtäring.

Årets FFS:are kommer att utses och firas.

Anmälan senast den 25 mars till kansli@ffss.se. Ange även eventuella allergier, behov av punktskrift etc.

Förslag till dagordning för Årsmöte i Föreningen för Synrehabilitering FFS 2019

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets behöriga utlysande
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av två justeringspersoner
 6. Val av två rösträknare
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Revisionsberättelse
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning
 10. Ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Information från styrelsen
 12. Inkomst- och utgiftsstat för kommande verksamhetsår
 13. Årsavgift för kommande verksamhetsår
 14. Val av styrelse och styrelsesuppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 16. Val av valberedning
 17. Stadgeenligt väckta förslag
 18. Övriga frågor
 19. Mötets avslutande

Accessibility Toolbar