Syfte

Föreningen FFS har till uppgift:

 • Att aktivt verka för fortbildning inom verksamhet som rör rehabilitering
 • Att informera om sådant som rör rehabilitering för personer med synnedsättning
 • Att vara samarbetsorgan för näraliggande verksamheter
 • Att kunna fungera som remissinstans för verksamhet som rör rehabilitering för personer med synnedsättning
 • Att aktivt följa och främja rehabiliteringsfrågor inom området

Med rehabilitering avses såväl rehabilitering som habilitering.

FFS Konferenser | Stadgar


FFS Konferenser

Vart annat år arrangerar FFS en konferens i fortbildningssyfte. Konferenserna har olika teman och upplägget brukar vara en blandning mellan föreläsningar och workshops. Tag gärna kontakt med styrelsen om Du har förslag och synpunkter på ämnen och föreläsare för kommande konferenser.


Stadgar

§ 1. Föreningens ändamål

Föreningen För Synrehabilitering är en sammanslutning av personer verksamma inom eller intresserade av habilitering och rehabilitering för  personer med synnedsättning. Med begreppet rehabilitering avses i det följande såväl rehabilitering som habilitering.

Föreningen har till uppgift:

 • att aktivt verka för fortbildning inom verksamhet som rör rehabilitering
 • att informera om sådant som rör rehabilitering för personer med synnedsättning
 • att vara samarbetsorgan för näraliggande verksamheter
 • att kunna fungera som remissinstans för verksamhet som rör rehabilitering för personer med synnedsättning
 • att aktivt följa och främja rehabilitering
 • att i mån av tillgång utdela stipendier till medlemmar som ansökt enligt gällande policy

§ 2. Medlemskap

Föreningen skall vara öppen för alla som arbetar med eller har intresse för rehabilitering av synskadade. Medlemskap kan erhållas när som helst under året.

§ 3. Föreningens styrelse och dess ansvar

Föreningens angelägenheter skall handhas av en styrelse, rekryterad bland föreningens medlemmar så att den så långt möjligt speglar yrkestillhörighet bland medlemmarna.

Styrelsen skall bestå av:

 • En ordförande som väljs av årsmötet för en tid av två år
 • Sex ordinarie ledamöter som väljs av årsmötet med halva
  antalet varje år, för en tid av två år
 • Två styrelsesuppleanter som väljs av årsmötet för en tid av två år.
  Dessa inträder i den ordning de är valda i de fall ordinarie ledamot
  avgår under pågående mandatperiod

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och kassör.
Om ordförande avgår under verksamhetsåret inträder vice ordförande som ordförande fram till nästa årsmöte.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller styrelsemedlem som utses av denne. Det åligger sekreteraren att föra protokoll över styrelsens sammanträden. Protokollet skall vid föreningsmöte justeras av mötets ordförande samt en vid mötet utsedd justeringsperson.

Det åligger kassör att med stöd av kanslifunktionen, sköta föreningens räkenskaper och därvid föra noggranna anteckningar om föreningens utgifter och inkomster.

Styrelsens beslut skall, för att vara giltigt, biträdas av minst hälften av styrelsens ledamöter. För att styrelsen skall vara beslutsmässig skall samtliga vara kallade och minst fem vara närvarande. Vid lika röstetal har sittande ordförande utslagsröst.

Föreningens firma tecknas:

 • av föreningens ordförande
 • när det gäller bankuttag av föreningens ordförande eller kassör
 • när det gäller postgiro av föreningens ordförande eller kassör

Styrelsen skall vid årsmöte lägga fram redogörelse för det gångna verksamhetsåret och kassarapport.

§ 4. Valberedning

För avgivande av förslag till ordförande, styrelseledamöter, revisorer och andra funktionärer utses vid årsmötet en valberedning bestående av tre medlemmar. Valberedningen skall senast 14 dagar före årsmötet delge medlemmarna det förslag som avses framläggas vid årsmötet.

§ 5. Räkenskapsår och revisor

Räkenskapsåret omfattar tiden 1/1 – 31/12. Två revisorer och en suppleant väljs av årsmötet för en tid av ett år.

Föreningens räkenskaper skall ställas till revisorernas förfogande minst en månad före årsmötet. Revisionsberättelse föredras vid årsmöte. Avstyrkande revisionsberättelse skall utsändas med kallelse till årsmötet.

§ 6. Möten

Ordinarie årsmöte skall hållas under tiden februari – april.

Extra möte skall hållas:

 • då styrelsen anser det erforderligt
 • då det för uppgivet ändamål krävs av revisorerna eller då minst 10 av föreningens medlemmar så kräver

Kallelse till årsmöte publiceras i Nya Synvärlden och på FFS Hemsida senast 30 dagar före årsmötet. Årsmöteshandlingar, verksamhetsberättelse och föredragningslista publiceras och finns att ladda ner på FFS Hemsida senast 2 veckor innan årsmötet äger rum.

Vid årsmötet skall behandlas varje fråga som av medlem skriftligen anmälts till styrelsen senast den 1 februari.

Kallelse och föredragningslista till extra möte skall tillställas varje medlem senast 14 dagar före mötesdagen.

Vid föreningsmöten får beslut fattas för ärenden som upptagits på den utsända föredragningslistan.

Vid röstning har varje närvarande medlem en röst. Röstning sker öppet om ej någon röstberättigad medlem begär sluten omröstning. Om så sker skall röstning ske på grundval av en efter upprop upprättad röstlängd.

Vid röstning gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal har sittande ordförande utslagsröst utom vid valärenden då lotten gäller.

§ 7. Fortbildningsdagar

Föreningen skall utöver föreningsmöten hålla en tvådagars sammankomst vartannat år i fortbildningssyfte. Sammankomsten bör förläggas i direkt anslutning till föreningsmöte. Vid sammankomsten bör fokus ligga på fortbildning och erfarenhetsutbyte i syfte att ge spridning åt nya rön och erfarenheter som gagnar arbetet inom rehabilitering för personer med synnedsättning i alla åldrar. Även icke medlemmar kan inbjudas att delta i sammankomsten.

§ 8. Inkomst- och utgiftsstat

Styrelse skall vid årsmöte lägga fram förslag till inkomst- och utgiftsstat för nästkommande verksamhetsår.

§ 9. Årsmöte

Vid ordinarie årsmöte skall dagordningen omfatta följande punkter:

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets behöriga utlysande
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av två justeringspersoner
 6. Val av två rösträknare
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Revisionsberättelse
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Information från styrelsen
 11. Inkomst- och utgiftsstat för kommande verksamhetsår
 12. Årsavgift för kommande verksamhetsår
 13. Val av styrelse och styrelsesuppleanter
 14. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 15. Val av valberedning
 16. Stadgeenligt väckta förslag
 17. Övriga frågor
 18. Mötets avslutande

§ 10. Stadgeändring

Ändring av stadgarna beslutas vid årsmöte.

För beslutets giltighet fordras att förslaget till ändring tillställts varje medlem senast 14 dagar före mötesdagen genom publicering på föreningens hemsida, och att beslutet biträtts av minst 2/3 av de närvarande röstberättigade medlemmarna.

§ 11. Föreningens upplösning

För upplösning av föreningen fordras att beslut därom fattas vid två på varandra följande årsmöten, och att beslutet vid vardera mötet biträtts av minst 3/4 av de vid respektive möte närvarande röstberättigade medlemmarna. Vid beslut om föreningens upplösning skall beslut fattas även om hur det skall förfaras med föreningens tillgångar.

Lämna ett svar

Accessibility Toolbar