Bildbeskrivning för tillgänglighet!

Ny rapport kring bildbeskrivning för tillgänglighet

Riktlinjer, forskning och praktik.

Rapporten har skrivits av Jana Holsanova, fil dr i kognitionsvetenskap vid Lund universitet, och Punktskriftsnämndens ordförande.

Rapporten går igenom hur praktiken för bildbeskrivningar ser ut i Sverige hos myndigheterna SPSM och MTM, samt inventerat deras befintliga riktlinjer för bildbeskrivningar. I rapporten finns även en utblick på internationella riktlinjer och kommentarer ur ett forskningsperspektiv.De som har störst behov av bildbeskrivningar är personer med svår synnedsättning eller blindhet.

Bildbeskrivningar är ett sätt att översätta information från bilder till text. Olika sorters bilder finns i böcker, läromedel och tidskrifter. Om bilden inte beskrivs så kan läsare som inte ser missa viktig information. Att återge bildens innehåll i ord är en kvalificerad uppgift som kräver flera kompetenser. Av rapporten framgår att de som skapar bildbeskrivningar står inför en stor utmaning: De måste bedöma vilka bilder som ska tillgängliggöras, vilken information från bilden som ska beskrivas, hitta rätt begrepp och språklig formulering för att förmedla och strukturera upp den på ett pedagogiskt sätt. Beskrivaren måste också tänka på mottagaren; hur bildbeskrivningen tas emot. Den ska bidra till förståelse och upplevelse utan att belasta användaren kognitivt.

Rapporten utmynnar i förslag och rekommendationer som i korthet säger:

  • Förbättring av riktlinjer behövs så att de blir tydligare och mer enhetliga.
  • Förbättring av bildbeskrivningspraktiken genom att ta reda på hur de bildbeskrivningar som finns nu fungerar. Kanske använda eller utveckla något verktyg som ger bättre stöd till de som skriver bildbeskrivningar och till lärare i skolan.
  • Utvecklingsinsatser och bevarande av kompetens och erfarenhet inom området bildbeskrivningar. Det kan behövas ett kunskapscentrum där man samlar in kunskap och erfarenheter och tittar på forskning från olika kunskapsområden.
  • Förslag till nya forskningsprojekt och studier inom området. Till exempel att titta på hur läsaren använder och förstår bildbeskrivningar, hur texter och bilder samspelar och hur bildbeskrivningar kan hjälpa läsaren på bästa sätt.

Varför forskning på detta område?

Digitaliseringen i skolan och i arbetslivet skapar både möjligheter men också svårigheter för elever med svår synnedsättning eller blindhet. Kommersiell produktion av e- böcker måste bli mer tillgänglig ur en teknisk synpunkt för personer som har svårigheter med att läsa tryckt text. Bild och videoinformation på webbplatser och i läromedel måste tillgängliggöras. Dessa utmaningar kan vi möta med utvecklingsarbeten och forskning inom detta område.

Länk till rapporten: https://www.mtm.se/contentassets/7d7d8ecd7c504e32b4684089d3d66d2c/rapport-bildbeskrivning-for-tillganglighet-mtm.pdf

Catharina Hägg, projektledare , Verksamhetsområde Specialpedagogiskt stöd

Accessibility Toolbar