Vad händer på Arbetsförmedlingen?

När det gäller arbetsmarknadspolitiken får den stort utrymme och uppmärksamhet i media i nuläget. Regeringen har svängt något och medger att hastigheten när det gäller Arbetsförmedlingens kontorsnedläggningar har varit för hög. Det finns behov av lokal närvaro i hela landet för Arbetsförmedlingens tjänster. Grundorsaken till kontorsnedläggningen är brist på pengar samt personal och den problematiken finns dock kvar. ”Uppdraget blir allt större med fler arbetssökande och en begynnande lågkonjunktur och då behövs mer pengar ”enligt Ursula Berge, Samhällspolitisk chef för Akademikerförbundet SSR som agerat i frågan.

Den 28:e november höll arbetsmarknadsminister Eva Nordmark en pressträff och förtydligade bland annat att Arbetsförmedlingen ska säkerställa ett fungerande stöd för personer med funktionsnedsättning. Det handlar både om att personer ska matchas mot en arbetsplats efter arbetsförmåga, och om att de ska få de hjälpmedel och det löpande stöd som krävs för att kunna långsiktigt höja arbetsförmågan. Arbetsförmedlingen ska under nästa år säkerställa att nödvändig kompetens för detta finns. Bra där Eva!

För Syn Döv Hörsels del har vi tappat kompetens, bland annat har flera socialkonsulenter sagts upp eller valt att gå till annan anställning. Detta är olyckligt när många av de personer vi har träffar har behov av stöd kring viktiga ekonomiska frågor, kontakt med andra instanser, stöd vid ansökning för sjukersättning mm. De får nu försöka hitta andra vägar att få stöd i dessa frågor exempelvis via kurator inom Landstingen Synrehabiliteringar. På andra håll i landet har personalstyrkan vid Syn Döv Hörsel minskat med andra professioner. Syn Döv Hörselenheterna i landet har också organisatoriskt hamnat under nya chefer vilket framgent kan komma att innebära förändringar på olika plan.

Vi arbetar i stort sett på som förut med samma uppdrag. Som synpedagog handlar det om att bedöma, utreda och anpassa för att underlätta för våra kunder att komma ut i arbete och/eller behålla ett arbete. Budgeten för hjälpmedel samt exempelvis lönestöd för personer som har nedsatt arbetsförmåga till följd av funktionsnedsättning har inte minskat.

Vi har fortfarande lika många SIUS konsulenter som tillhör våra enheter. De arbetar med särskilt introduktions- och uppföljningsstöd för arbetssökande personer med funktionsnedsättning (supported employment) och försöker hitta ett för kunden anpassat arbete och ger sen introduktion i de arbetsuppgifter som ska utföras.

Till följd av att många arbetsförmedlare har slutat har de som är kvar i myndigheten många kunder att hantera vilket innebär att ärendeinflödet till oss i norra delen av landet varit något lägre än vid samma tid förra året. Vi ser dock en viss ökning och tar nu även emot de kunder som kontaktar oss direkt utan att först ha träffat en arbetsförmedlare på det lokala arbetsförmedlingskontoret.

Det känns viktigt att vi fortsätter samverka på olika plan med andra instanser som kunderna har kontakt med. Bland annat att vi kan ha regelbundna träffar med landets synrehabiliteringar/syncentraler så att vi får en möjlighet att utbyta erfarenheter och uppdatera varandra samt samordna insatser för den enskilde som är i behov av vårt stöd.

Lena Söderberg, Synpedagog

Arbetsförmedlingen Syn Döv Hörsel i region nord