Arbetsmarknadsutbildning för personer med synnedsättning

 

 

 

 

 Det är mycket som händer på Arbetsförmedlingen just nu. Varsel, uppgifter om kontorsnedläggningar, offentlig debatt kring konsekvenser och framtid för verksamheten väcker frågor från kunder och externa parter. Vilka konsekvenser får de kommande neddragningarna för vår målgrupp personer med synnedsättning? I nuläget finns inga tydliga svar och vi följer utvecklingen. 

Ett litet ljus i mörkret är att Arbetsförmedlingen satsar på att erbjuda en längre arbetsmarknadsutbildning för personer med synnedsättning i hela landet. Utbildningen riktar sig till personer med synnedsättning som är eller riskerar att bli arbetslösa och är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En liknande utbildning har varit i gång i de större städerna Stockholm, Malmö och Göteborg under några år men detta handlar om en ny upphandlad utbildning med större spridning med start på fler orter i landet förutom storstäderna. I Sundsvall planeras för start i början på mars och när utbildningen väl är i gång där öppnas möjligheter till start på flera orter i norr. I söder planeras för start i Växjö inom kort och fler orter är aktuella.

Det är Iris Hadar respektive Work for You som i samarbete med Arbetsförmedlingen ansvarar för utbildningen som är öppen för den som söker arbete, funderar på att utbilda sig eller har planer på att starta eget. Utbildningen omfattar totalt 46 veckor men möjlighet till individuell anpassning när det gäller utbildningstiden finns. Utbildningen är indelad i två delar, förberedande utbildning respektive arbetsmarknadsutbildning, och omfattar fyra moduler; personlig inventering, förberedande och orienterande insatser, arbetsförlagt lärande samt anställningsförberedande lärande. Kursen bedrivs på heltid om personen söker arbete på 100 % vilket innebär heltidsstudier fem dagar i veckan.

Del 1: Förberedande utbildning

Modul 1 – Personlig inventering ca 4 veckor

Denna introducerande modul startar med en kartläggning av utbildningsbakgrund, arbetslivserfarenhet, språkkunskaper, intressen och annat som har betydelse för att nå målet. En planering tas fram baserad på resultatet från den inventering som gjorts under perioden.

Modul 2 – Förberedande och orienterande insatser ca 16 veckor

I modul 2 ingår bland annat arbetslivs- och studieorientering, datorkunskap och hjälpmedels-hantering. Olika sätt att förbättra arbetssökandet och presentera sig för arbetsgivare gås igenom. Synpedagog ger stöd och möjligheter att prova nya arbetssätt, hjälpmedel och andra anpassningar om det behövs. Allt för att förbättra personens möjligheter för att nå målen. Den förberedande delen avslutas med planering av arbetsplatsförlagt lärande (APL) som ingår i del två av utbildningen.

Del 2: Arbetsmarknadsutbildning

Modul 3 – Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ca 14 veckor

Den sista delen av utbildningen Arbetsplatsförlagt lärande är en form av praktik på ett eller flera företag under en kortare och en längre period. Syftet är att personen ska öka sitt kontaktnät och få praktisk arbetslivserfarenhet inom det yrkesområde man kommit fram till under den förberedande delen av utbildningen.

Modul 4: Anställningsförberedande lärande ca 12 veckor

Modul 4 är den sista perioden av det arbetsplatsförlagda lärandet och en fortsättning på modul 3. Målet i denna sista modul är att få bästa möjliga förberedelse inför en anställning. Personen ska nu vara rustad och redo för att börja arbeta.

Syfte och mål

Det övergripande syftet och målet med utbildningen är att möjliggöra för deltagaren att i direkt anslutning till genomförd utbildning:

  • Erhålla anställning inom sitt yrkesmässiga och geografiska sökområde, eller
  • Påbörja annan utbildning, till exempel inom Komvux, Yrkeshögskolan eller av Arbetsförmedlingen upphandlad yrkesinriktad utbildning, eller
  • Starta företag som egenföretagare eller tillsammans med andra, till exempel i form av sociala arbetskooperativ.

Ekonomi

Under utbildningen utgår aktivitetsersättning samt traktamente. Resa till och från studieorten vid dess början och slut.

Så går du tillväga

Sprid gärna information om denna möjlighet till personer som kan vara aktuella och har behov av vägledning och extra stöd för att komma ut i arbete. Kontakta arbetsförmedlingen och fråga om denna utbildning eller kontakta någon av oss på Arbetsförmedlingen Syn Döv Hörsel direkt.

Lena Söderberg, Arbetsförmedlingen Syn Döv Hörsel Nord

lena.soderberg@arbetsformedlingen.se